Arche Nebra

Location: Nebra, Germany | Architects: Holzer Kobler Architekturen | Completion: 2007

Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
Architekturfotografie des Projektes Arche Nebra in Nebra von Holzer Kobler Architekturen, Fotograf Jakob Börner Architekturfotograf Hamburg
to-top