JVA Glasmoor

Categories: Prisons

Selection by SKA Architekten | Location: Hamburg, Germany | Architects: SKA / Sibylle Kramer Architekten BDA | Completion: 2020 

Architekturfotograf Hamburg Jakob Börner Architekturfotografie SKA Sybille Kramer Architekten Projekt JVA Glasmoor
Architekturfotograf Hamburg Jakob Börner Architekturfotografie SKA Sybille Kramer Architekten Projekt JVA Glasmoor
Architekturfotograf Hamburg Jakob Börner Architekturfotografie SKA Sybille Kramer Architekten Projekt JVA Glasmoor
Architekturfotograf Hamburg Jakob Börner Architekturfotografie SKA Sybille Kramer Architekten Projekt JVA Glasmoor
Architekturfotograf Hamburg Jakob Börner Architekturfotografie SKA Sybille Kramer Architekten Projekt JVA Glasmoor
to-top